Cèdules d'habitabilitat

Preguntes més freqüents sobre les cèdules d'habitabilitat

Tots els immobles poden obtenir la cèdula d'habitabilitat?

Sí, qualsevol immoble pot obtenir la cèdula d'habitabilitat si reuneix els requisits d'habitabilitat i s'acredita el seu ús com a habitatge.

A partir de l'entrada en vigor del decret 141/2012, la cèdula d'habitabilitat és independient de la situació urbanística o registral de l'immueble. Així, el seu article 17.2 estableix que "la no-adequació als requeriments urbanístics no és causa de denegació de la cèdula d'habitabilitat. Només en el cas que l'Administració atorgant tingui coneixement d'aquesta circumstància, es farà constar la no-adequació en el document d'atorgament de la cèdula sens perjudici d'iniciar el procediment que habiliti la legislació urbanística a l'efecte de restaurar, si s'escau, la legalitat infringida.".

Per tant, no és necessari que l'immoble estigui escripturat com a habitatge per a obtenir la cèdula d'habitabilitat, si bé cal acreditar l'antiguitat de l'ús com a habitatge de l'immoble.

Si un habitatge no reuneix els requisits d'habitabilitat no pot obtenir la cèdula fins que no es facin les obres necessàries, si bé això no impedeix que es pugui vendre si el comprador accepta un certificat substitutori especial. El preu d'aquest informe és de 195 euros i la diferència respecte al preu d'obtenció de la cèdula és deguda a l'import del visat del Col·legi d'Arquitectes.

La obtenció de la cèdula d'habitabilitat no implica que no sigui necessari obtenir una llicència de canvi d'ús. Aquesta llicència és municipal i està condicionada a l'acompliment de la normativa urbanística. Per exemple, alguns municipis prohibeixen els habitatges en planta baixa, de manera que un local en planta baixa reconvertit en habitatge mai podrà obtenir el canvi d'ús, si així ho estableix el plantejament urbanístic.

Cedula Habitabilitat | Cedula Habitabilidad. Copyright © 2006-24. Mapa.
Preus vàlids per a Barcelona i la seva àrea d'influència. Consulteu per a altres poblacions.